Projekt nowelizacji Ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Prezydent RP, Bronisław Komorowski w dniu 15 grudnia 2014r. skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Podczas konsultacji dokonano kilku zmian w projekcie ustawy:

1. zmniejszono ilości osób wymaganych do założenia stowarzyszenia z 9 do 7;

2. nie przyznano prawa tworzenia stowarzyszeń osobom pozbawionym praw publicznych;

3. ograniczono możliwość zaskarżania uchwał przez członka stowarzyszenia oraz terenową jednostkę organizacyjną do uchwał podejmowanych przez walne zebranie członków (zebranie delegatów);

4. doprecyzowano przepisy, które odnoszą się do powoływania oraz znoszenia terenowych jednostek organizacyjnych;

5. wyznaczono 7-dniowy termin rozpoznania wniosku stowarzyszenia o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;

6. uprawniono organ nadzoru do żądania od stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień, pozostawiając przepis o konieczności uzasadnienia takiego żądania;

7. zwolniono od opłat sądowych wniosków kierowanych do sądu przez organ nadzorujący.

Źródło: https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/38335

© ngo-jst.pl