Szanse i perspektywy współpracy międzynarodowej

17 października 2014 roku w Krakowie, podczas Forum Współpracy Międzynarodowej odbyła się dyskusja o możliwościach kontynuowania i rozwoju współpracy międzynarodowej po roku 2014.

Podczas dyskusji podkreślono że istotną zmianą w stosunkach międzynarodowych jest to, że „zaczynamy poruszać się w kierunku bardzo nieprzewidywalnej sieci zdarzeń, przy czym sieć ta nie jest demokratyczna (…) to, co dzisiaj dzieje się w relacjach międzynarodowych, jest odchodzeniem od stanu równowagi do stanu nierównowagi. Polska to kraj, który dąży do takiej sieci, jednak wciąż znajduje się na peryferiach. Takie położenie naszego kraju może być dość ryzykowne ze względu na występowanie w sieci zjawiska przerzucania kosztów i ryzyka na słabszych. Ponad to Unia Europejska przestaje być głównym filarem globalnej sieci choćby nawet ze względów ekonomicznych.

Porównując różne uwarunkowania współpracy regionalnej, samorządowej czy NGO, stwierdzono, iż więcej na jej przebiegu oraz rezultatach ważyć będą nie czynniki zewnętrzne, lecz wewnętrzne, krajowe. Należy jednak pamiętać, że mimo delegowania uprawnień do samorządów oraz organizacji pozarządowych, to na państwie spoczywa obowiązek prowadzenia polityki zagranicznej, w tym wyznaczania jej kierunków i priorytetów.

Kolejnym tematem dyskusji była współpraca państwa Polskiego z Chinami. Ustalono, że niestety Polskie perspektywy współpracy z Chinami nie są najlepsze, głównie z powodu niskiej innowacyjności naszej gospodarki i niskich płac. Współpraca z partnerami azjatyckimi na poziomie samorządowym nie jest łatwym zadaniem. Z pewnością jeden z problemów tkwi w dysproporcji wielkości polskich województw z ludnymi i rozległymi regionami azjatyckimi. Zwrócono uwagę, iż w relacjach z partnerami z Dalekiego Wschodu konieczna będzie specjalizacja współpracy oraz uwzględnianie specyfiki poszczególnych samorządów. Kraków jako miasto aktywne jest postrzegane przez azjatyckich partnerów (których ma głównie w Chinach i Japonii) jako istotny w skali europejskiej ośrodek kulturalny oraz turystyczny.

W trakcie debaty stwierdzono, że jednym z wyjątkowo ważnych obszarów współpracy międzynarodowej samorządów i NGO pozostaną kontakty z Polską. To Polacy mają budować wizerunek, mogą ułatwiać kontakty oraz wpływać na decydentów w kraju zamieszkania.

Współpraca samorządów i NGO ma szanse tam, gdzie są Polacy oraz tam, gdzie można robić realne interesy – w Europie Zachodniej i na Wschodzie. Istotnym i perspektywicznym obszarem jest również Ukraina. Ważnym narzędziem wsparcia współpracy z Ukrainą jest Partnerstwo Wschodnie wpisane do wielu unijnych programów współpracy zagranicznej.

W związku ze współpracą samorządów oraz NGO, nasuwa się pytanie w jakim stopniu wyzwania związane z chęcią wykorzystania przez samorządy unijnych środków finansowych przyznanych na lata 2014-2020 mogą ograniczyć ich aktywność w relacjach zagranicznych. Zaangażowanie w rozwój regionu można harmonijnie łączyć z rozwojem partnerstw międzynarodowych. Będzie to jednak wymagać precyzyjnego określenia ram współpracy oraz innowacyjnego podejścia. Przykładem niech zatem będzie Kraków i realizowana przez niego koncepcja „miasta inteligentnego”.

Źródło:

http://samorzad.pap.pl/depesza/wiadomosci_centralne/dep/145792/Krakowskie-forum--Szanse-i-perspektywy-wspolpracy-miedzynarodowej

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1259019.html

© ngo-jst.pl