Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi uchwalono 3 listopada 2014 roku. W „Programie” biorą udział organizacje pozarządowe, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku. To także osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust 4 ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Głównym celem współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi jest lepsze zaspokajanie potrzeb, podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu jak również wspomaganie zrównoważonego rozwoju województwa, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030- Innowacyjne Mazowsze. Zgodnie z uchwałą Nr 215/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 r do celów szczegółowych współpracy z organizacjami pozarządowymi zalicza się:

1. kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w regionie poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców Mazowsza, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;

2. przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu

3. poprawę jakości życia mieszkańców województwa, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

4. współpracę z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizacji programów służących rozwojowi województwa i poprawie jakości życia wszystkich jego mieszkańców;

5. zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie oraz realizację polityki społecznej i gospodarczej w województwie jak również realizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku -Innowacyjne Mazowsze;

6. wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację;

7. zwiększenie aktywności oraz skuteczności organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków finansowych ze źródeł innych niż budżet województwa, w tym środków pochodzących z prowadzonej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej oraz środków z funduszy:

* Unii Europejskiej

* innych państw i organizacji międzynarodowych

* polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,

* podmiotów komercyjnych,

* administracji centralnej

1. wzmocnienie wzajemnego oddziaływania i współpracy organizacji pozarządowych i Samorządu Województwa oraz jego jednostek organizacyjnych w celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w realizacji zadań publicznych jak również propagowanie tych rozwiązań;

2. podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych;

3. uzupełnienie działań województwa w zakresie nieobjętym przez struktury samorządów.

Warto również wskazać, iż współpraca pomiędzy Samorządem Województwa a organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy lub pozafinansowy.

Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w formie:

1. powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

2. wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji; innych trybów zlecania zadań publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Natomiast Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywa się w szczególności w formie:

1. wymiany informacji, która jest podstawą prawidłowego diagnozowania problemów oraz potrzeb mieszkańców województwa, na podstawie którego opracowywane będą zadania i programy celowe;

2. opiniowania i konsultowania opracowań, analiz, programów oraz projektów aktów prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań jak również promowania partycypacyjnych metod tworzenia polityk publicznych na Mazowszu z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi;

3. podejmowania jak również prowadzenia bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4. zawierania porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań oraz projektów;

5. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym;

6. zawierania umów partnerstwa;

7. wzmacniania w formie merytorycznej organizacji pozarządowych.

Źródło:

1. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1029658.html

2. Uchwała Nr 215/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 roku.

© ngo-jst.pl